Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacyreglement

Uw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

 • Behalve de behandelaar die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere zorgverleners in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende behandelaar verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Om de behandelingen verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw behandelaar.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt; ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Na afloop van uw behandeling worden de gegevens maximaal 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Bejegening (omgangsvormen)

 • Voor de omgang met elkaar en voor uw behandeling is een aantal richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
 • U wordt voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd over de handeling die uw behandelaar zal verrichten. Als u bezwaar heeft  tegen bepaalde handelingen, dan kunt u dat aangeven aan uw behandelaar.
 • Als u vanuit uw geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen, dan is het van belang dat u dat direct bij de eerste afspraak kenbaar maakt,  zodat de behandelaar kan beoordelen of u behandeld kan worden.
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een behandelaar van een andere sekse behandeld te worden, dan is het van belang dat u dit voor de eerste afspraak aangeeft.
 • De behandeling vindt altijd plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen u en de behandelaar aanwezig zijn. Als u dat wilt, mag u iemand (een volwassene) meenemen.
 • Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zullen wij u vooraf toestemming vragen.
 • De behandelaar en eventuele begeleiders gedragen zich respectvol tegenover u. Informaliteit, die niet gewenst is, laten we achterwege.
 • Bij ongewenste situaties zal in overleg met u en uw behandelaar een andere behandelaar ingezet worden of wordt de behandeling beëindigd.
 • Gesprekken tussen u en de behandelaar blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke zorgverlener z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop één van uw zorgverleners met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg binnen de praktijk. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend zorgverlener of contact op te nemen met een medewerker van “ Bekkenfysiotherapie de Kwinkelier”. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.
Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Doelstelling

Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer het een fysiotherapeut betreft.

Als we er samen niet uitkomen

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de volgende klachtenprocedure.
Er zijn verschillende instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF indien het een klacht betreft tav. een fysiotherapeut
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF indien het een klachten betreft tav. een fysiotherapeut
 • De klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn indien het een klacht betref t.a.v. een diëtiste
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid bij alle andere klachten tav zorgverleners

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel 033 – 467 29 29
 • Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP), Amsterdamsestraatweg 16, 3812 RS Amersfoort, tel 033 – 421 61 00

Huisregels

“Bekkenfysiotherapie Kwinkelier” werkt met huisregels om incidenten en verwarring te voorkomen. Wij willen patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers een prettige en veilige omgeving bieden.

 • De praktijk heeft uw actuele gegevens nodig, neem daarom altijd uw verzekeringspas en identiteitskaart mee en geef wijzigingen direct door.
 • “Bekkenfysiotherapie Kwinkelier” is niet verantwoordelijk  voor de  vergoeding van de  onderzoeken en behandelingen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel behandeling u vergoed krijgt.
 • Afspraken afzeggen of verzetten kan tot uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeltijd.
 • Niet nagekomen afspraken worden bij u in rekening gebracht, welke niet door uw zorgverzekering worden vergoed.
 • Iedereen in de praktijk houdt zich aan de algemeen geldende fatsoensnormen en waarden.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen uit het pand te (laten) verwijderen.
 • Bij gebrek aan zitruimte hebben minder validen voorrang.
 • Laat geen waardevolle eigendommen achter in de wachtruimte.
 • “Bekkenfysiotherapie Kwinkelier” is  niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u deze dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?
 • Ingeval van calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel of hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op.
 • In de praktijk wordt  niet gerookt en/of gegeten.